• page_banner_01
  • page_banner-2

دستگاه کارتن سازی زبان

  • دستگاه کارتن سازی UBL Tongue

    دستگاه کارتن سازی UBL Tongue

    برای دستگاه های کارتن سازی نوع زبانه، دستگاه های مخصوص جعبه های سایز کوچک و دستگاه های مخصوص جعبه های سایز متوسط ​​را داریم.قابل اجرا هستند
    در محدوده اندازه جعبه های مختلف و اندازه های دستگاه نیز متفاوت است.شما می توانید با توجه به محدوده جعبه انتخاب کنید.
    در زیر پارامترهای فنی دستگاه کارتن سازی جعبه سایز متوسط ​​آورده شده است.
ref:_00D361GSOX._5003x2BeycI:ref